Prof. Dr. Osman ÇAKMAK
  30-03-2019 11:26:00

Ders Kitaplarında Ateizm ve Yada Bilimin İnkarcılığa Alet Edilmesi

Müfredat anlayışımız ve uygulaması ile  insanımızın imanı ve kültürü/değerleri ile çatışıyorsa; kendi milli ve yerli müfredat ve bilim anlayışımız okullarda hala hakim değilse, öğrenilenler “irfana” dönüşmeyecek; okullar fazilet ve değer üreten konuma çıkamayacaktır.   

İsterseniz ders kitaplarındaki muhtevaya yakından bakarak durumu değerlendirelim. Okul kitaplarından başlamak üzere her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayın, bizi “gafil” bir nazarla kâinata bakmaya şartlandırmakta, eşyanın/varlığın sır ve hikmeti gizlenmeye çalışılmaktadır. Bilim materyalizmin “malı” olarak görülmekte, böylece “varlığı sahibinden kaçıran hırsız” konumuna indirgenmektedir.

Evrim teorisinde olduğu gibi, bilimin tanım ve kıstaslarını taşımayan ideolojik ve siyasî yaklaşımlar ya da bir takım ön kabuller, yıllardır bilim olarak takdim edildi. Bilim bu şekilde inançsızlığa alet edildi.

Bilim diye, objektiflik diye sunulanlarla inançsızlık aşısı aşılanmakta, böylece gençliğimizin imanı elinden alınmaktadır. Problem sandığımızdan   çok daha büyük ve korkutucu boyutta. Acilen yerli ve milli çözümleri devreye sokmak durumundayız. 

Peki bilimin asli hüviyetine ve şerefli konumuna çıkarılması, kültürümüzün ve medeniyetinimizin sesi haline gelmesi için gereken araç ve metotları biliyor muyuz? Gelecek yazılarımızda yer yer bu meselelere temas edeceğiz.

Önemli olan kendimiz olmak, evrensel bilim ve hikmetten beslensek de kendi kültür ve medeniyetimizin gereği olan üslubu bulmaktır.

20. yüzyılı, uygulanan müfredatla demokratik ve pedagojik olmayan, baskıcı ve ideolojik bir dönem olarak heba ettik. Gençliğimizi ve geleceğimizi kaybetmemek için acil bir görev var: İnsanımızın değerlerinden ve kültüründen beslenen bir anlayışla müfredatı yeniden ele almak.   

Müfredat, bir öğretilecekler listesi olarak hazırlanmakta; adeta içi bilgi yığını ile doldurulacak bir torba gibi tasavvur edilmektedir. Halbuki müfredat dersler için bir yol haritası sunar ve derslerin felsefesini ortaya koyar. Her ders için müfredat felsefesi oluşturmadan yola çıktığımızdan, filtreden geçirmeksizin Batıdan ithal ettiğimiz virüslü bilgilerin genç dimağ ve kalplerdeki tahribatı korkunç olmaktadır.     

Ders kitapları hâlâ insanımızın inançları ile alay edercesine doğa olaylarını ve evreni sahipsiz ve gayesiz olarak öğretmeye devam etmektedir.  Ders kitaplarında, taşın düşmesini yerçekimi kanununun sağladığı, gemilerin suyun kaldırma kuvveti sayesinde yüzdüğü, bitkilerin büyümesini fotosentezin temin ettiği öğretilir; yani sebepler ve tabiat, Yaratıcı yerine konulur.

Bazı şeylerin gözlem yapıp, karar verebileceğimiz tarafsız bir orta noktası bulunmamaktadır. Örneğin, “Yaratılıyor” yerine; “oluşuyor, oluşum” gibi nötr ifade, aslında “Allahu Teâlâ yok(muş), varsa bile bu işle ilgisi yok(muş)!” mesaj ve emrini bilinçaltına kodlamaktadır. Bizim önce bakışımız, sonra sözümüz, en sonra da kalp ve davranışımız bu fikre göre programlanır.

Kısacası, metafizik boyuttan uzak ideolojik bilim çoğunlukla zekice kurgulanmış (bazen zekâdan da yoksun), belli bir hedefi olmayan, hakikatten kopmuş ve dolayısıyla hikmeti olmayan entelektüel bir oyun görüntüsü vermektedir

Müfredat dediğimiz eğitim programlarını fert ve cemiyet için öncelikler ve değerler sistematiği teklif edecek konuma çıkaracağız. Peki ama işe nereden başlayacağız?

Yapılması gereken felsefenin hikmetle bağını kurmak ve dolayısıyla varlığı bir bütün olarak görmenin yolunu açmaktır. Felsefenin hikmetle, bilimin de metafizikle bağı yeniden tesis edilince müfredat yapımız anlam kazanacaktır. Modern bilimin metafiziksel arkaplanda yeniden inşa edilmesi ile bilim niceliksel alanda yatay olarak gelişirken, dikey olarak ruhanî boyutla irtibatı kurulacaktır.

Bilimin inançsızlığa alet edilmesinde; bilimsel açıklamalar adı altında usturuplu ifadeler ve felsefe düzenbazlıkları öne çıkmakta; algı yanılmasına sürekli müracaat edilmektedir. Böylece yaratılışa dair hususlar; “tabiât”, “tesadüf”, “mekanizma”, “kanun” gibi, eşya üzerinde te’sir yapabilecek kuvveti olmayan vehmî veya zihnî kavramlara ya da sebeplere atfedilerek; “açıkladık, nasıl olduğunu izah ettik” zan ve algısı oluşturulmaktadır.       

Çağımızın bilim maskesi ile yoluyla gelen manevi “hastalıkları” tahlil eden Bediüzzaman, günümüz insanının gerçeğe ulaşmasında, bilimin dünyevileşmesinde ve metafizikle bağlantısının kesilmesinde şu üç felsefe akımını sorumlu tutar:

(a) Sebepler meydana getirdi. (b) Kendi kendine oldu. (c) Tabiat yaptı.

Bediüzzaman, sebeplere bakıldığı zaman “Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.” der. Bu hikmet dünyasında Cenâb-ı Hak   varlıkları sebeplerle yaratmaktadır. Bunun en açık örneği insanın yaratılışına anne ve babasını sebep kılmış olmasıdır.     

Bediüzzaman’a göre varlıkları Yaratıcısından hiç söz etmeden anlatmak tarafsızlık değil, gaflet yahut inkâr hesabına taraflı bir anlatımdır. Yaratanı nazarlardan saklamaya dönük “taraflı ve kasıtlı” bir bilgilendirmedir bu.

Bediüzzaman, 20. yüzyılda yaşamış; hem akli muhakemeye dayalı genel bilimlerin hem de gözlem ve deneylere dayalı fen bilimlerinin önemine dikkat çekerek; fen ve din bilimlerinin birlikte okutulmasını teklif etmiştir. Varlığın ve hadiselerin   hikmet ve    ruhani/metafizik boyutunu açığa çıkarmaya dayalı   metoduna “mana-yı harfi” adını vermiştir.  

Yine Üstad Bediüzzaman’a göre; gelişen bilim, dünyayı olduğu kadar dini hakikatleri anlama aracı olmalıdır. Bilim, imanın güçlenmesi ve bakış açısının genişletilmesinin vasıtasıdır; bilim, medeniyet ve kültürün olduğu kadar, sanat ve terakkiyatın da hizmetinde olmalıdır.

Bilimlerin   inkarcılığa alet edilmesine karşı Bediüzzaman’ın “mana-yı harfi” adını verdiği çözüm yolu bilim ve eğitim çevrelerinde tartışılmakta ve ilgi görmektedir. Kalın bir perde yahut puslu veya renkli bir cam parçası, altındaki şeylerin görünmesine engel olduğu gibi, varlıklara mana-yı ismiyle bakmak, yani sadece onların özelliklerini ve faydalarını inceleyerek bunların o varlıklara nasıl ve kim tarafından takıldığını hiç düşünmemek hakikatlerin görünmesine engel olmaktadır.

Bir yazıya baktığımızda dikkatimizi harflere ve kâğıda değil, harflerin birleşmesinden ortaya çıkan anlamlara yöneltiriz. Halbuki inançsızlığa alet edilen günümüzün bilim anlayışı dikkatleri “manaya” değil “harflere” yöneltmektedir. Böylece bilginin “hakikat”, “marifet”, “hikmet, “fazilet” ve fıtrat” boyutları gözden saklanmakta; insan zihni “hakiki manaya” ulaşamamaktadır.   

Bediüzzaman ayrıca bilginin malumat ve ilim boyutu dışındaki unutulan/unutturulan boyutları gündeme getirir; “yakin bilgi” ve “hakiki mana” kavramlarına dikkati çeker. 

Mana-yı harfi metodu, bilimin arka planda yeniden inşa edilmesini mümkün kılmakta; felsefenin hikmetle, bilimin metafizik/ruhani boyutla bağını kurmaktadır. Bu metotla eğitim/sanat ve maarrif dünyamız, bir medeniyet fikri, ruhu ve iddiası kazanabilir; insanımız özgün ve orijinal eserler üretmeye başlayabilir.

Mana-yı harfi bakışı bilimleri kendi özüne ve asliyetine çevirmektedir. Onu dünyeviliğe/materyalizme alet olmaktan kurtarmaktadır. Bu yöntemle ilimden irfana giden yol açılacak öğrenilenler fazilete ve hayra yönelecektir.

Doğru bir fen/bilim eğitimi ile tabiat ve kâinat kitabını olduğu kadar insanın kendisini de doğru okumasının ve anlamasının yolu açılmaktadır. Doğru bir fen ve matematik eğitimi aynı zamanda   mantık ve muhakemeyi geliştirmenin en iyi bir vasıtasıdır.  Güzel ahlâkın ve değerleri kazanmanın en önemli bir vasıtasıdır.

Şöyle ki; tabiatı bir kitap olarak tasavvur edersek, tabiat kitabında tezahür eden düzen/nizam ve terbiye, sanat ve tasarım, temizlik ve israfsızlık/iktisat, faaliyet ve yardımlaşma, şefkat ve merhamet, iktisat ve adalet gibi hakikatlerin idraki ve bilimler yolu ile doğru okunması sonucu insan fıtratında bu özellikler tabiat ve ahlâk halini alacaktır.     

Tekrar edersek, ideolojik bilimin, yaratılış sebeplerini Allah yerine koyan felsefesine göre kurgulanmış ifadelerindeki gizli ve derin anlam/mesajlarla ortaya çıkan “sakat bilgi virüsü,” kâinat ve içindeki mevcudat ve hâdiseleri yanlış gören/değerlendiren bir bakış açısına sebep olmaktadır.

Düşünce yapısı olarak hasta hale getirilen günümüz insanı, eşyadan duyularına gelen mesajları doğru algıladığını ve anladığını zannetmektedir. Yanlış anlayışının ya da şirkinin farkında ol(a)mamaktadır.

Dünyevileşmiş bilimin “bilimsel(lik) formatından” geçmiş öğrenciler, kâinat ve hâdiseleri bu gözle okumakta; daha derin, geniş ve zengin başka bir okuyuş olabileceğine ihtimal bile ver(e)memektedir! Üstelik bilim bunu yaparken, tarafsız olduğunu söylemektedir!

Eğitim sistemine içerden ya da dışarıdan sızan demokratik ve pedagojik olmayan müdahaleler karşısında   eli kolu bağlı beklemenin gereği ve anlamı var mı?

Her şeyin Tanrılaştırılabildiği, Tanrı’nın tanınamaz hâle geldiği bir çağda doğru tevhid inancına, ekmekten sudan daha büyük ihtiyacımız var. tevhid inancını neden yitirdiğimiz konusunda enine boyuna kafa yormakla mükellefiz.

 

  • Bu yazı 1286 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 20 5 9 72 36 69 +36
2 Medipol Başakşehir 34 19 5 10 49 22 67 +27
3 Beşiktaş 34 19 7 8 72 46 65 +26
4 Trabzonspor 34 18 7 9 64 46 63 +18
5 Yeni Malatyaspor 34 13 13 8 47 46 47 +1
6 Fenerbahçe 34 11 10 13 44 44 46 0
7 Antalyaspor 34 13 15 6 39 55 45 -16
8 Atiker Konyaspor 34 9 8 17 40 38 44 +2
9 Alanyaspor 34 12 14 8 37 43 44 -6
10 Kayserispor 34 10 13 11 35 50 41 -15
11 Çaykur Rizespor 34 9 11 14 48 50 41 -2
12 Sivasspor 34 10 13 11 49 54 41 -5
13 MKE Ankaragücü 34 11 16 7 38 53 40 -15
14 Kasımpaşa 34 11 17 6 53 62 39 -9
15 Göztepe 34 11 18 5 37 42 38 -5
16 Bursaspor 34 7 11 16 28 37 37 -9
17 BB Erzurumspor 34 8 15 11 36 43 35 -7
18 Akhisarspor 34 6 19 9 33 54 27 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/08/2019 Fenerbahçe vs Gazişehir Gaziantep FK
 18/08/2019 Gençlerbirliği vs Çaykur Rizespor
 18/08/2019 Göztepe vs Antalyaspor
 18/08/2019 Kasımpaşa vs Trabzonspor
 18/08/2019 Kayserispor vs Alanyaspor
 18/08/2019 Konyaspor vs MKE Ankaragücü
 18/08/2019 Sivasspor vs Beşiktaş
 18/08/2019 Yeni Malatyaspor vs İstanbul Başakşehir
 18/08/2019 Yukatel Denizlispor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/08/2019 Adana Demirspor vs Balıkesirspor
 18/08/2019 Akhisarspor vs Adanaspor
 18/08/2019 Altay vs Ümraniyespor
 18/08/2019 BB Erzurumspor vs İstanbulspor
 18/08/2019 Eskişehirspor vs Keçiörengücü
 18/08/2019 Fatih Karagümrük vs Bursaspor
 18/08/2019 Giresunspor vs Menemen Belediyespor
 18/08/2019 Hatayspor vs Altınordu
 18/08/2019 Osmanlıspor FK vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI